Ochrana osobných údajov

Spoločnosť PRO-TEC SLOVAKIA, spol, s r. o. , so sídlom: Ivana Krasku 2464, Sereď 926 01; IČO: 44797338, zapísaný v OR Okresného súdu Trnava, o ddiel Sro, vl.č. 24042/T spracúvava a uchováva osobné údaje svojich zákazníkov, vždy so súhlasom zákazníka. Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbáme na súkromie Vás, nášho návštevníka („Dotknutá osoba“) a na ochranu vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli a ktoré spracovávame. Spoločnosť FRIMAS s. r. o. sa pri spracúvaní osobných údajov riadi Zákonom č. 18/2018 Z.z. o  ochrane osobných údajov.

1. Dôvody spracovania osobných údajov

Osobné údaje Dotknutej osoby ako sú meno, adresa a kontaktné údaje, sú nevyhnutné na uskutočnenie spracovania Objednávky a dodania objednaného Tovaru.

2.Rozsah spracovávania osobných údajov

Súčasná právna úprava v zákonoch platných na území Slovenskej Republiky umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracovávanie osobných údajov na základe zákona umožňuje aj bez súhlasu Dotknutej osoby spracovávať osobné údaje Dotknutej osoby pre účely výkonu obchodnej činnosti. Základom pre umožnenie spracovávania osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na činnosť (službu) spoločnosti.

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracovávanie osobných údajov bez súhlasu Dotknutej osoby, spracovávame Vaše osobné údaje len na základe udeleného súhlasu Dotknutej osoby

3. Zdieľanie údajov s tretími osobami

Pri vykonávaní našej činnosti (zabezpečenie doručenia balíčku), zdieľame údaje Dotknutej osoby s tretími osobami, v prípade, že je to nevyhnutné. Pri výbere tretích osôb dbáme na ochranu Vašich osobných údajov.

4. Medzištátne nakladanie s osobnými údajmi

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracovávané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

5. Dotknutá osoba má právo:

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@autoprofiline.sk

a.) požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
b.) na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov
c.) namietať proti spracúvaniu osobných údajov
d.) na prenosnosť osobných údajov
e.) podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
f.) svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať

6. Používanie pluginov sociálnych sietí:

  • plugin siete Facebook, spravovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
  • plugin služby Youtube,  spravovaný spoločnosťou YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dcérska spoločnosť Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;
  • plugin služby Instagram, spravovaný spoločnosťou Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Zoberte prosím na vedomie, že tieto sociálne pluginy nie sú spravované  našou spoločnosťou, a tak nie je zodpovedná za prípadné spracovanie osobných údajov vyššie uvedenými prevádzkovateľmi (správcami) týchto  pluginov alebo webových stránok, na ktoré sa odkazujú, ani za ich funkčnosť a prípadné škody, ktoré by im mohli byť spôsobené.

 7. Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 313 214 420, alebo na e-mail: info@autoprofiline.sk

Naša spoločnosť  si  veľmi váži Vašu dôveru a kladie veľmi veľký dôraz na ochranu Vašich údajov, vrátane údajov osobných, pri ich spracúvaní. Spoločnosť  spracúva všetky osobné údaje výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú ich ochranu. Cieľom tohoto prehlásenia je informovať o spracúvaní osobných údajov, ku ktorému dochádza v súvislosti s návštevou našich webových stránok,  ako aj o niektorých  ďalších prípadoch spracovania osobných údajov.