Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) internetového obchodu/ e-shopu

 1. Základné pojmy
  1. Predávajúci je e-shop spoločnosti PRO-TEC SLOVAKIA spol. s r. o. , so sídlom: Kuzmányho 3054, Sereď 926 01; IČO: 44797338, 
  2. Prevádzkovateľ e-shopu je spoločnosť PRO-TEC SLOVAKIA spol. s r. o. , so sídlom: Ivana Krasku 2464, Sereď 926 01; IČO: 44797338, zapísaný v OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vl.č. 24042/T
  3. Kupujúci znamená každú fyzickú osobu plne spôsobilú na právne úkony alebo právnickú osobu, ktorá vytvorila záväznú objednávku cez e-shop a od ktorej Predávajúci obdrží riadne vyplnenú objednávku v súlade s týmito VOP. Kupujúci, ak sa jedná o fyzickú osobu, pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nesmie konať v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
  4. Kúpna zmluva znamená kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim (e-shop) a Kupujúcim (fyzická osoba), na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný Tovar do miesta určenia a Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar a zaplatiť Predávajúcemu za objednaný Tovar Kúpnu cenu a Cenu za prepravu. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP.
  5. Orgán dozoru:
   Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
   Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
   Pekárska 23, 917 01 Trnava 1   
   Odbor výkonu dozoru 
   tel. č.: 033/5512 689
   033/5512 690
   fax č.: 033/5512 656 
 2. Kontakt
  1. Email: info@autoprofiline.sk  
  2. Telefón: + 421 313 214 420
  3. Adresa:  Kuzmányho 3054, Sereď 92601
 3. Podmienky pre vykonanie Objednávky 
  1. Kupujúci môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, prípadne osoba mladšia ako 18 rokov so súhlasom zákonného zástupcu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy cez internet.
  2. Predajca si vyžaduje potvrdenie od Kupujúceho o tom, že sa oboznámil s VOP, rozsahom a spôsobom spracovania osobných údajov, ktoré sú k dispozícií na internetovej stránke Predajcu https://autoprofiline.sk/ochrana-sukromia/ .
 4. Spracovanie osobných údajov
  1. Spôsob a rozsah použitia osobných údajov zákazníka je uvedený v Zásadách ochrany osobných údajov
  2. Vyplnením Registračného formuláru na stránke e-shopu a registráciou Zákazníckeho účtu ako zákazník, Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so spôsobom a rozsahom spracovania Osobných údajov.
 5. Kúpna cena
  1. Všetky ceny na e-shope Predávajúci uvádza v eurách (€) vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH)
  2. Kúpna cena je uvedená v E-shope pri Tovare v čase uskutočnenia Objednávky, v Objednávke a v potvrdení Objednávky. 
  3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť Kúpnu cenu Tovaru a uskutočňovať reklamné a zľavové akcie na Tovar, a to v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na Objednávky odoslané pred zverejnením zmeny Kúpnej ceny sa táto zmena nevzťahuje. 
 6. Cena za prepravu
  1. Cenu za prepravu Predávajúci uvádza paušálne v eurách (€) vrátane DPH.
  2. Tovar je Predávajúcim dodávaný výhradne na území Slovenskej republiky.
 7. Zľavový kupón
  1. Jednorazovo (ak Predajca nestanoví inak) vytvára zľavu na jeden kus Tovaru, alebo celú Objednávku, v závislosti od toho ako určí Predajca.
  2. Predajca si vyhradzuje právo meniť a určovať podmienky uplatňovania Zľavových kupónov.
  3. Kód Zľavového kupónu je nutné zadať počas Objednávky (k čomu je Kupujúci vyzvaný) 
 8. Tovar
  1. Predajca na svojom E-shope zobrazuje vo svojej ponuke iba aktuálne dostupný tovar
  2. Tovar môže byť dočasne nedostupný, pričom Predajca nemusí uvádzať dôvod dočasnej nedostupnosti Tovaru. Kupujúci je o dočasnej nedostupnosti Tovaru okamžite upovedomený.
 9. Reklamácia
  1. V prípade, že je Tovar zakúpený v internetovom obchode Predajcu poškodený, alebo nefunkčný, Kupujúci má právo požiadať o reklamáciu Tovaru.
  2. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení chyby, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom chyby, prípadne označeným miestom chyby.
  3. V prípade nutnosti reklamácie musí Kupujúci výrobok zaslať na adresu – PRO-TEC SLOVAKIA, spol. s r. o. Kuzmányho 3054, Sereď 926 01. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ju Kupujúci prevzal pri dodávke. K tovaru musí byť priložený doklad o kúpe. Kupujúci musí zaistiť aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Tovar poslaný na dobierku, nebude prevzatý. Chybný alebo poškodený tovar bude Kupujúcemu vymenený alebo bude vrátená Kúpna cena.
 10. Storno Objednávky
  1. Kupujúci má právo stornovať svoju objednávku do 24 hodín. Storno objednávky je možné poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť  meno Kupujúceho, e-mail a číslo objednávky.
  2. Predávajúci má možnosť stornovať objednávku pri nepredvídateľných udalostiach do 72 hodín, bez nutnosti uvedenia dôvodu.
  3. Predávajúci má právo stornovať Objednávku v prípade, že od Kupujúceho nedostane platbu. 
 11. Záruka
  1. Ako záručný list, slúži daňový doklad, ktorý je obsiahnutý v každom doručenom balíku.
  2. Na Tovar je poskytovaná záručná doba daná zákonom platným na území Slovenskej Republiky.
  3. Záručná doba začína plynúť dňom uvedeným na daňovom doklade. 
 12. Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy pri nákupe cez e-shop
  POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  1. Právo na odstúpenie od zmluvy
   Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
   Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
   Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným Vyhlásením ( napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu  PRO-TEC SLOVAKIA, spol. s r. o. so sídlom Kuzmányho 3054 , 92601 Sereď, info@autoprofiline.sk
   Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.
   Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
  2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
   Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.
   Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr .
   Zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
   Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
   Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu :  PRO-TEC SLOVAKIA, spol. s r. o. , so sídlom: Kuzmányho 3054, 92601 Sereď, ( info@autoprofiline.sk  )

– Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:   …………………………………………………………………………………

– Dátum prijatia tovaru : ………………………………………………………..

– Meno a priezvisko spotrebiteľa : ………………………………………………………………………………………………

– Adresa spotrebiteľa : ……………………………………………………………………………………………………………….

– Podpis spotrebiteľa  (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………………………………………………………………………………….

– Dátum ………………………………………………………………………

Dohľad vykonáva SOI Trnava, Pekárska 23, 917 01 Trnava, tel. č. : 033/5512689

Tieto VOP ako aj všetky ich zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke https://autoprofiline.sk/. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny týchto VOP najmä ak je to potrebné na zosúladenie so zmenami legislatívy alebo dôvodu technických zmien. Pre účely Kúpnej zmluvy sa použije znenie tých VOP, ktoré boli účinné v čase uskutočnenia Objednávky, ak nie je dohodnuté inak.